Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) užtikriname saugų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB New Nordic, juridinio asmens kodas 300065428, adresas K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kaunas, telefono nr.  +370 37 22 20 23, elektroninio pašto adresas: info@newnordic.lt.


Duomenų valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto tinklalapio dalyje.


Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.


Duomenų valdytojas jūsų pateiktus ar paties Duomenų valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys perduodami Duomenų valdytojo duomenų tvarkytojams, teikiantiems interneto svetainės talpinimo bei priežiūros paslaugas, naujienlaiškių siuntimo paslaugas. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Duomenų valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose šios privatumo politikos skiltyse.

 

1.    KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ NERENKAME IR NETVARKOME

1.1.    Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
1.2.    Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;


2.    KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME? 

2.1.    Mes renkame ir tvarkome tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

2.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
2.2.1.    Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.newnordic.lt nesukurdami individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą. 

2.2.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu. 

2.3.    Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
2.3.1.    Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje www.newnordic.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Vardą
 • Pavardę
 • Elektroninio pašto adresą;

2.4.    Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte savanoriškai:
2.4.1.    Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje www.newnordic.lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis.

2.5.    Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų  elektronine parduotuve:
2.5.1.    Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • IP adresą; 
 • Mokėjimų istoriją;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.
 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinę informaciją;

2.5.2.    Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 


3.    KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME ASMENS DUOMENIS?       
3.1.    Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais.

3.2.        Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
3.3.1.    Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.newnordic.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;
 • IP adresą. 

3.3.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

3.4.    Paslaugų tobulinimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

3.4.1.    Analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;
 • Apklausų metu pateiktus atsakymus;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

3.5.    Siekdami pateikti Jums pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų akcijų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Elektroninio pašto adresą.

3.5.1.    Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų akcijų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu pardavimai@newnordic.lt.

3.6.    Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
3.6.1.    Tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu. 


4.    ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI 

4.1.    Asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
4.1.1.    Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (b) punkte nurodytu pagrindu: tvarkyti duomenys būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį);
4.1.2.    Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) punkte nurodytu pagrindu: duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais);
4.1.3.    Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) punkte nurodytu pagrindu: duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais);
4.1.4.    Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) punkte nurodytu pagrindu: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė);
4.1.5.    Nurodžius Valstybės  įgaliotoms institucijoms (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) punkte nurodytu pagrindu: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė).

 

5.    AR GALITE NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS WWW.NEWNORDIC.LT  ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

5.1.    Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  


6.    KAM PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS 

6.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
6.1.1.    Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
6.1.2.    Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

6.2.    Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
6.2.1.    Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
6.2.2.    Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.


7.    KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

7.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.


8.    SU TVARKOMAIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS GALITE SUSIPAŽINTI

8.1.    Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
8.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą registruotu paštu adresu K. Donelaičio g. 62-506, Kaunas, arba elektroniniu paštu: pardavimai@newnordic.lt;
8.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 37 22 20 23;


9.    SAVO ASMENS DUOMENIS GALITE KEISTI/TIKSLINTI

9.1.    Savo asmens duomenis galite pakeisti ar patikslinti šiais būdais:
9.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;
9.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą registruotu paštu adresu K. Donelaičio g. 62-506, Kaunas, arba elektroniniu paštu: pardavimai@newnordic.lt;
9.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 37 22 20 23;

10.    GALITE REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

10.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

10.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
10.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
10.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
10.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
10.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.  
10.2.5.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

10.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
10.3.1.    Atsiųsdami mums prašymą registruotu paštu adresu K. Donelaičio g. 62-506, Kaunas, arba elektroniniu paštu: pardavimai@newnordic.lt;
10.3.3.    Pranešdami mums telefonu +370 37 22 20 23;

 

11.    GALITE APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
11.1.    Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

11.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
11.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti 
11.1.3.    Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
11.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų). 

11.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
11.2.1.    Atsiųsdami mums prašymą registruotu paštu adresu K. Donelaičio g. 62-506, Kaunas, arba elektroniniu paštu: pardavimai@newnordic.lt;
11.2.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 37 22 20 23;


12.    GALITE ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ

12.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais: 
12.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą registruotu paštu adresu K. Donelaičio g. 62-506, Kaunas, arba elektroniniu paštu: pardavimai@newnordic.lt;
12.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 37 22 20 23;


13.    TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

13.1.    Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
13.2.    Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais: 
13.2.1.    Atsiųsdami mums prašymą registruotu paštu adresu K. Donelaičio g. 62-506, Kaunas, arba elektroniniu paštu: pardavimai@newnordic.lt;
13.2.2.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 37 22 20 23;


14.    GALITE PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

14.1.    Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
14.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą registruotu paštu adresu K. Donelaičio g. 62-506, Kaunas, arba elektroniniu paštu: pardavimai@newnordic.lt;
14.1.2.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 37 22 20 23;
14.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo. 

 

15.    KOMUNIKACIJOS ĮRANKIAI
15.1.    Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Duomenų valdytoju užpildant paklausimo formą (https://www.newnordic.lt/kontaktai) bei kreipiantis interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais.

15.2. Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Duomenų valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

15.2.1. paklausimą siunčiant per kontaktinę formą, tvarkomas vardas, elektroninio pašto adresas, paklausimo turinys. Nenurodę šios informacijos, negalėsite su mumis susisiekti pateikdami paklausimą per kontaktinę formą. Šiuo atveju taip pat tvarkoma paklausimo gavimo data, laikas.

15.2.2. paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Duomenų valdytojo atstovu turinys.
15.3. Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis jūsų bei Duomenų valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Duomenų valdytojo teisių įgyvendinimą.

 

16.    TIESIOGINĖ RINKODARA
16.1. Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsiprenumeruoti naujienas apie Duomenų valdytojo vykdomą veiklą, naujus prekių pasiūlymus, naujoves ar kitą panašaus pobūdžio informaciją. Norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, turite nurodyti savo el. pašto adresą.

16.2. Naujienlaiškių siuntimo bet kada galima atsisakyti paspaudžiant naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą. Jei neatšauksite sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos.


17.    KAS YRA SLAPUKAI? 
17.1.     Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Plačiau apie slapukus.